VL staat voor een duurzame ruimtelijke ontwikkeling, waaronder goed kwalitatief en kwantitatief waterbeheer en meer duidelijkheid over de gevolgen van stijgend mijnwater

Manifest

We moeten slim omgaan met de schaarse ruimte in onze provincie. Een verantwoorde omgang met de ruimte met het oog op volgende generaties vraagt om duidelijke keuzes. Samen met gemeenten, natuurorganisaties, ondernemers en burgers dient de provincie op zoek te gaan naar oplossingen voor ruimtelijke vraagstukken. Goede ideeën moeten haalbare plannen worden. Betuttelende regels moeten ingetrokken worden.

De provincie schenkt ook aandacht aan duurzaamheid en het opwekken van duurzame energie. Het opknappen van bestaande bedrijventerreinen geniet de voorkeur boven nieuwe bedrijventerreinen. Leegstand en verrommeling van het landschap moeten zoveel mogelijk worden voorkomen. De provincie stimuleert het gebruik van aardwarmte, groen gas en biomassa. Windmolens maken deel uit van ons landschap, waarbij de ruimtelijke inpasbaarheid in verstedelijkt gebied wel speciale aandacht vraagt.

Ook beschermt de provincie de kwaliteit van het drinkwater, zorgt zij voor veilig zwemwater en gaat zij wateroverlast tegen.

Staatstoezicht op de Mijnen is een onderzoek gestart naar de gevolgen van het stijgende mijnwater op de stabiliteit van de bovengrond. De belangrijkste onderzoeksvraag is of het stijgende mijnwater risico’s met zich meebrengt voor gebouwen. Volkspartij Limburg wil tijdig compenserende overheidsmaatregelen wanneer de steenkoolwinning in de Limburgse mijnen vergelijkbare gevolgen kunnen krijgen als de aardgaswinning in Groningen. De provincie moet hier voor de betrokken burgers aan de bal blijven. Voor Volkspartij Limburg zijn aardbevingen of andere schadegevolgen van de steenkoolwinning geen “fact of life”.

Related Post