Reglement op de kandidaatstelling voor de verkiezingen van Provinciale Staten van Limburg op 18 maart 2015 (vastgesteld door de ledenvergadering van 6 januari 2015) van de Volkspartij Limburg

Artikel 1
Het bestuur is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de kandidaatstellingsprocedure.

Artikel 2
Van 7 januari 2015 tot en met 15 januari 2015 kunnen leden per mail aan het bestuur namen noemen van personen die zij wensen voor te dragen als kandidaat. Alleen leden kunnen worden voorgedragen als kandidaat.

Artikel 3
Het bestuur stelt uit de voorgedragen kandidaten de advieslijst op en plaatst hiertoe deze kandidaten in een volgorde van voorkeur, waarbij tenminste de regionale herkenbaarheid van de kandidatenlijst wordt gewaarborgd. Het bestuur wordt hierbij geadviseerd door de afzonderlijk aangewezen lijsttrekker en het lid dat hiertoe is aangewezen door de ledenvergadering van 6 januari 2015. Het bestuur motiveert de volgorde van de kandidaten tijdens de kandidaatstellingsvergadering van 20 januari 2015. Het bestuur verzendt de advieslijst uiterlijk 18 januari 2015 per mail aan de leden. Het bestuur heeft de mogelijkheid op de advieslijst een lijstduwer aan te wijzen.

Artikel 4
Kandidaten worden geacht het door de ledenvergadering van 6 januari 2015 vastgestelde Verkiezingsmanifest volledig te onderschrijven. Indien een kandidaat ten aanzien van één of meer punten een voorbehoud wil maken, zal de kandidaat dit uiterlijk 18 januari 2015 per mail dienen te doen bij het bestuur. Het bestuur maakt hiervan melding in de kandidaatstellingsvergadering van 20 januari 2015.

Artikel 5
Vaststelling van de kandidatenlijst vindt plaats in de ledenvergadering van 20 januari 2015. De kandidatenlijst bevat de kandidaten in de volgorde van de stemuitslag van de ledenvergadering met dien verstande dat de afzonderlijk aangewezen lijsttrekker de eerste plaats en de kandidaat die door de ledenvergadering als lijstduwer is aangewezen de laatste plaats bezet.

Artikel 6
De stemming over de samenstelling van de kandidatenlijst vindt schriftelijk of bij handopsteken plaats. Hierbij kunnen zich de volgende mogelijkheden voordoen:

a. enkelvoudige kandidatuur:
hiervoor is geen stemming nodig; belanghebbende wordt direct door de voorzitter voor de betreffende plaats benoemd verklaard;

b. meer kandidaten voor één plaats:
er vindt direct stemming plaats tussen alle gestelde kandidaten: (I) krijgt iemand direct een gewone meerderheid, dan wordt hij/zij voor de betreffende plaats benoemd verklaard; (II) krijgt niemand een gewone meerderheid, dan vindt een herstemming plaats tussen de twee kandidaten, die bij de eerste stemming de meeste stemmen hadden verworven; indien niet bepaald kan worden welke twee kandidaten bij de eerste stemming de meeste stemmen hebben verworven, dient een tussenstemming hierover uitsluitsel te geven. Bij het staken van de stemmen beslist terstond het lot op een wijze als door de voorzitter te bepalen. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Artikel 7
Het bestuur is belast met het verzamelen van de ingevolge de Kieswet voorgeschreven verklaringen van instemming. Het bestuur vraagt aan een ieder die door de ledenvergadering kandidaat is gesteld uiterlijk 22 januari 2015 schriftelijk te verklaren dat hij/zij bereid is de toegekende plaats te aanvaarden. Het bestuur kan namen van kandidaten die deze verklaring niet binnen de gestelde termijn hebben ingezonden van de kandidatenlijst schrappen. Na het uitvallen van een kandidaat door schrapping of door een andere oorzaak kan het bestuur de kandidatenlijst herzien door opschuiving van de kandidaten, waarbij de lijstduwer de laatste plaats behoudt in de door de ledenvergadering vastgestelde onderlinge volgorde.

Artikel 8
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet of waarin de toepassing van dit reglement tot moeilijkheden aanleiding geeft, handelt en beslist het bestuur, na overleg met de afzonderlijk aangewezen lijsttrekker en het lid dat hiertoe is aangewezen door de ledenvergadering van 6 januari 2015.